PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Ninja
Caldia MQLT
Ultegra XTE
Daiwa Banner srodek 1
Daiwa Banner srodek2

Regulamin

Regulamin
1. Właścicielem sklepu internetowego www.nahaczyk.pl, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) jest FHU Best Sort – Andrzej Lis z siedzibą w Mrowla 246, 36-054 Mrowla, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 517-02-54-251, REGON 180930950,  tel. +48 608 618 266, e-mail: sklep@nahaczyk.pl
 
2.1. Firma FHU Best Sort za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w jej ofercie, za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.nahaczyk.pl, z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia przez klienta konieczne jest wypełnienie następują pozycji formularza: dane osobowe (nazwa) klienta, adres lub adres dostawy, adres e-mail, zamówiony towar,  oraz sposób dostawy.
2.3. Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Umowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą e-mailową, na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2.5. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówień nie spełniających wymagań określonych w pkt. 2.2. Sklep internetowy informuje Klienta o zaistnieniu takiej sytuacji, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.
2.6. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski i złożone w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.7. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi
w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Koszty dostawy określone są w zakładce Cennik Dostaw. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę VAT).
2.8. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
2.9. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości  zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie zamówienia.
2.10. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.9 informuje Klienta o braku dostępności towaru oraz ma prawo do anulowania złożonego zamówienia.
2.11. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne /w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów/ różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.
2.12. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamówione towary dostarczane są według wyboru Klienta:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3. transportem własnym,
  1. Dostawa transportem własnym możliwa jest wyłącznie na terytorium województwa podkarpackiego i wymaga uprzednich /przed złożeniem zamówienia przez Klienta/ ustaleń z pracownikami sklepu co do warunków, terminu i dopuszczalności dostawy. Koszty dostawy transportem własnym ustalane są indywidualnie i uzależnione są od miejsca dostawy towarów /odległości od siedziby Sklepu/.
  2. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w siedzibie firmy FHU Best Sort. Warunkiem wydania towaru przy odbiorze osobistym jest uprzednie uregulowanie należności za kupiony towar, bądź gotówką w kasie sklepu, bądź przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
  3. Koszty dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej oraz transportem własnym doliczane są do ceny towaru. Koszty dostawy towarów zawarte są w Cenniku Dostaw.
  4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem pkt 3.7.
  5. Możliwe są następujące formy płatności:
 4. Gotówką - przy odbiorze osobistym towaru przez klienta, w kasie Sprzedającego,
 5. Przelewem – przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub transportem własnym, na numer rachunku bankowego Sklepu internetowego, podany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. „Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro"
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności." albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Za pobraniem –wyłącznie przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.
  1. W przypadku płatności przelewem towar wysyłany jest do klienta po zaksięgowaniu zapłaty za towar oraz dostawę na rachunku Sklepu. W wypadku nie otrzymania płatności w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
  2. Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu.W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas na jaki została udzielona gwarancja dla poszczególnych towarów widnieje w opisie na stronie sklepu internetowego.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji, adresu punktów gwarancyjnych określone są przez gwaranta w druku gwarancji /karcie gwarancyjnej/.
 3. Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu.
 4. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów na podstawie obowiązujących przepisów.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres 36-054 Mrowla 246 lub drogą elektroniczną na adres: sklep@nahaczyk.pl
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis niezgodności towaru z umowa, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Z powodu niezgodności towaru z umową Klient ma praw żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił towaru  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową. 
 10. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
   
  5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   
 11. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres Best Sort, 36-054 Mrowla 246 ,  podany na wstępie regulaminu.
 12. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić. W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
 14. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 15. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 16. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  3. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

   6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   6.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   6.2.  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia.
   6.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

   7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firmę Best Sort z siedzibą w Mrowla 246, 36-054 Mrowla , numer NIP: 517-02-54-251,  REGON 180930950, tel. +48 608618266, e-mail: sklep@nahaczyk.pl o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: 36-054 Mrowla 246 z siedzibą w Mrowla niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu
od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
FHU Best Sort z siedzibą w Mrowla , 36-054 Mrowla 246, e-mail: sklep@nahaczyk.pl.
 
Ja ……………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………..
- Data zawarcia:  …………………………………………………….
- Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………..
- Adres konsumenta: …………………………………………………..
 
………………………………………
Data i podpis konsumenta


 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ